>> ความเป็นมา
>> สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
>> ข้อบังคับสมาคม
>> กิจกรรม
>> รายชื่อสมาชิกสามสมอสมาคม


สามสมอสมาคมขอเชิญผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและคู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรมปาฐกถา เสวนา
และทัศนศึกษา รร.นร.วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๔๓๐– ๒๐๓๐ณ โรงเรียนนายเรือ

 


 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
"ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า ย้อนอดีต วันวาน สามสมอ
***งานย้อนอดีต วันวาน สามสมอ ***
ผู้มีสิทธิเป็นสมาชิกสามสมอสมาคม.

สามสมอสมาคม จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ณ นันอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐น . - ๑๒.๐๐ น. โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย นายกสมาคม สามสมอสมาคมและผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธาน

   สามสมอสมาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา รับรองงบดุล และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสามสมอสมาคม
     ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรือที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสามสมอสมาคมและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสามสมอสมาคมได้ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน ๔๐๐ บาท และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ที่มา : สามสมอสมาคม)