นโยบายผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ศรชล. จัดการประชุมในหัวข้อ "สถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้ตอนล่าง" กับ "คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางในเอเซีย ( GUIDE FOR TANKERS OPERATING IN ASIA A GAINST PIRACY AND ARMED ROBBERY INVOLVING OIL CARGO THEFT" โดยวิยากรจาก ReCAAP ISC ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่กำลังพล ทร. หน่วยปฏิบัติการหลัก ศรชล. เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนที่ดูแลกับประกอบกิจการขนส่งทางทะเล ในวันอังคารที่ ๒๙ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ศปก.ทร. ุม ศปก.ทร.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ มี.ค.๕๙ ณ โรงแรม เอเชีย พัทยา โฮเตล พัทยาใต้ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี โดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพ โดย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมเอเชียพัทยา เป็นประธานฯ ในการนี้ พล.ร.ท.ประยุทธ ภู่เทียน ที่ปรึกษา ศรชล. เป็นผู้แทน ผอ.ศรชล. เข้าร่วมการประชุม โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

- หัวข้อ “ ความก้าวหน้าของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ กับการปกป้องคุ้มครองทะเลไทย” วิทยากร โดย นายสิรภพ พูนเพชร นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติกร

- หัวข้อ “ มาตรา ๑๗ ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งตามหลักวิชาการ” วิทยากร โดย นายปิ่นศักดิ์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

- หัวข้อ “ สถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือด้วยอาวุธ ในช่องแคบมะละกา และทะเลจีนใต้ตอนล่าง” โดย วิทยากร Ms.Lee Yin Mui,Assistant Director (Research),ReCAAP ISC ประเทศสิงคโปร์

- หัวข้อ “ คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางในภูมิภาคเอเชีย” โดยวิทยากร LTC. (ret) Nicolas Teo,Deputy Director ReCAAP ISC

Cระเบียบการปฏิบัติงาน
การแบ่งมอบหน้าที่
ความเป็นมาและหน้าที่ ศรชล .

ข้อมูล Download


คู่มือแนะนำเรือสินค้า

นโยบายผู้อำนวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรือสินค้าศรชล.เขต ๑

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางทะเล
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศขท.ศปก.ทร.)
หมายเลขโทรศัพท์ (๐๒๔๗๕-๔๕๓๒ หรือ ๐๒๔๗๕-๔๕๕๔)
โทรสาร ๐๒๔๗๕-๔๕๗๗
Website : http://www.misc.go.th
E-mail : miscdutyofficer@misc.go.th


กรมศุลกากร

ศรชล.เขต ๒

กรมประมง

ศรชล.เขต ๓

กองบังคับการตำรวจน้ำ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

กรมเจ้าท่า

code id web

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ ศรชล./ เสธ.ทร.เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง บรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดให้แก่ ผู้แทนบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัทเจ้าของเรือไทย
พิธีปิดการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๓ พิธีเปิดการประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๓
ผลการปฏิบัติ ศรชล.ประจำปี ๒๕๕๘ BMP4
 เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในการหารือ
ปัญหาเรือไทยโดนโจรสลัด
ปล้นในช่องแคบมะละกาและทะเลจีนใต้

คณะสมาคมเจ้าของเรือไทยเยี่ยมชม
ห้องศูนย์ยุทธการ ศรชล.

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ศรชล. จัดการ ประชุม ศรชล. ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่   ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จว.นครปฐม  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พ.ย. ๕๗ ณ โรงแรม พัทยา ดิสคอฟเวอรี่ บีช เมืองพัทยา จว.ชลบุรี
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเล
ระหว่างหน่วยงานหลักในศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้แก่ กรมศุลกากร
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเล และตำรวจน้ำ  ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕
 
วีดีโอที่เกี่ยวข้อง
คลิป นาที ฮ.ทัพเรือภาค3
ช่วยชีวิตลูกเรือสินค้า อับปางกลางทะเลเกาะเฮ ภูเก็ต

ปาฐกถา ศรชล.

"ศรชล" กู้ภัยทางทะเล

ก้าวใหม่ของ ศรชล.

ข่าวประกาศย้อนหลัง
-พล.ร.อ.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผอ.ศรชล./เสธ.ทร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ศรชล. ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อมอบนโยบายและแผนปฏิบัติการของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และการประชุมหัวข้อ
"การพัฒนากลไกการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล" ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ม.ค. ๒๕๕๕
-กำหนดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
-กำหนดการประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕